Đăng kí tín chỉ là một hoạt động bắt buộc của các bạn sinh viên trước mỗi kì học để lựa chọn môn học và lịch học cho học kì mới, mỗi lần đăng kí tín chỉ đều có thể coi là một "trận chiến" thực sự nhưn...